Wczytuję dane...
Reklamacje i zwroty

1.    W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta przed upływem 2 lat od dnia Dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.
2.    Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
3.    W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, w miarę możliwości Klient proszony jest o przesłanie zdjęć oraz dokładnego opisu niezgodnego z umową Towaru.
4.    Klienta prosi się o kontakt ze sklepem na adres e-mail: biuro@cdruku.pl

Właściwe zgłoszenie reklamacji winno zawierać: datę zakupu wraz z numerem dokumentu, powód reklamacji, wydruk próbny oraz wydruk stanu materiałów, które są podstawą przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego przez producenta. Po prawidłowym zgłoszeniu reklamacji, zostaje wysłany email z nadanym numerem RMA oraz  dalszymi wytycznymi dotyczącymi  procedury reklamacyjnej.

Numer RMA jest niezbędny do przyjęcia przesyłki przez magazyn. Brak widocznego numeru RMA na paczce, skutkuje nie odebraniem przesyłki.

5.    W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca doprowadzi Towar do stanu zgodnego z umową zgodnie z żądaniem Klienta poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę lub zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternastu) dni. Sprzedający wraz z ceną towaru zwraca koszty dostawy do konsumenta, które to konsument poniósł.
6.    Klient może reklamować produkt posiadający wady:
a.    korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w takich okolicznościach Klient może dokonać reklamacji u Sprzedawcy, który jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację producentowi lub

b.    korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi będącemu jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością Towaru z umową.
7.    Określając sposób realizacji zobowiązań  sklepu, Klient ma prawo żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
8.    Reklamacje prosimy kierować na adres:

POLCENT Marcin Prendota
ul. Podedworze 31a
30-686 Kraków
1.    Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres  biuro@cdruku.pl  bądź też listownie na adres:

POLCENT Marcin Prendota
ul. Podedworze 31a
30-686 Kraków

2.    Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Klienta prosi się również o przesłanie aktualnego numeru konta, na który należy dokonać zwrotu należności.
3.    W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu dni.) Sprzedający wraz z ceną towaru zwraca koszty dostawy do konsumenta, które to konsument poniósł.
4.    Zwracany towar Klient powinien odesłać na adres wskazany w ust. 1.
5.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
a.    dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
b.    umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
c.    świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
d.    świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
e.    dostarczania prasy;
f.    usług w zakresie gier hazardowych.
g.    świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1.